NeoPedia

ملاحظات اخلاقی پژوهش در اپیدمی بیماری های عفونی

ملاحظات اخلاقی پژوهش در اپیدمی بیماری های عفونی

به گزارش نئوپدیا مقامات ملی و سازمان های بین المللی باید به دنبال هماهنگ كردن پروژه های تحقیقاتی به منظور تعیین اولویت های پژوهشی باشند كه با اقدامات گسترده تر پاسخ اپیدمی سازگاری داشته باشد و از تكرار غیرضروری پژوهش یا رقابت در بین مراكز مختلف اجتناب شود. این ها بخشی از ملاحظات اخلاقی پژوهش در اپیدمی بیماری های عفونی است كه سازمان جهانی بهداشت منتشر نموده است.


به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، موسسه ملی تحقیقات سلامت ایران، در مورد ملاحظات اخلاقی در مقابله با كرونا ۲۰۱۹، ملاحظات اخلاقی پژوهش در اپیدمی بیماری های عفونی را از منظر سازمان جهانی بهداشت بررسی نموده است. سازمان جهانی بهداشت به دنبال اپیدمی ابولا راهنمای مدیریت ملاحظات اخلاقی در اپیدمی های واگیر را تدوین كرد. این گزارش به نكاتی برای رعایت اخلاق در پژوهش های در رابطه با اپیدمی بیماری های عفونی اختصاص دارد.
تحقیق در اپیدمی یك بیماری عفونی باید به صورت سازی یكپارچه با دیگر مداخلات سلامت عمومی طراحی و پیاده شود. تحقیقات تحت هیچ شرایطی نباید پاسخ سلامت عمومی به اپیدمی یا تدارك یك مراقبت بالینی مناسب را به خطر بیندازد. تمام كارآزمایی های بالینی باید به صورت آینده نگر در سامانه ثبت كارآزمایی بالینی ثبت شوند. همانند شرایطی كه اپیدمی رخ نداده، كسب اطمینان از این كه مطالعات از نظر علمی معتبر است و ارزش اجتماعی دارد، خطرات به نسبت منافع پیشبینی شده، منطقی هستند، افراد منصفانه انتخاب می شوند و داوطلبانه مشاركت می كنند (در بیشتر موقعیت ها از راه روند صریح رضایت آگاهانه)، از حقوق و رفاه شركت كنندگان به خوبی محافظت می شود و مطالعات تحت فرآیندی مستقل داوری می شوند، ضروریست.
این هنجارها و استانداردهای پذیرفته شده بین المللی ریشه در اصول پایه ای اخلاق مانند سودرسانی، عدالت و احترام به افراد دارد. این ها در تمام انواع تحقیقات بر نمونه های انسانی، از قبیل بیولوژیك، اپیدمیولوژیك، مطالعات سلامت عمومی یا علوم اجتماعی كاربرد داشته و با تفصیل در تعداد بی شماری از راهنماهای بین المللی اخلاق توضیح داده شدند.
همه دست اندركاران تحقیق، همچون پژوهشگران، موسسات تحقیقاتی، كمیته های اخلاق در پژوهش، ناظران ملی، سازمان های بین المللی و حامیان ملی، وظیفه دارند اطمینان حاصل كنند كه این اصول در هنگام اپیدمی بیماری اعمال می شوند.

نقش موسسات تحقیقاتی محلی
وقتی كه محققان محلی در دسترس هستند، باید در طراحی، اجرا، تجزیه و تحلیل، گزارش و انتشار پژوهش های مربوط به اپیدمی مشاركت داشته باشند. محققان محلی می توانند برای حصول اطمینان از این كه مطالعات به اندازه كافی به واقعیت ها و نیازهای محلی پاسخ می دهند و این كه نتایج می توانند بدون به خطر انداختن پاسخ اورژانسی به اپیدمی به طرز موثری اجرا شود، كمك كننده باشند. مشاركت محققان محلی در همكاریهای پژوهش های بین المللی همینطور به ظرفیت سازی ماندگار تحقیق در كشورهایی كه تحت تأثیر اپیدمی بودند، كمك كرده و ارزش عدالت بین المللی در علم را بالا می برد.

رسیدگی به محدودیت های محلی در ارزیابی اخلاقی پژوهش و ظرفیت علمی
امكان دارد در خلال اپیدمی، ظرفیت كشورها برای مشاركت در بررسی محلی اخلاق در پژوهش به علت محدودیت زمانی، نبود نیروی متخصص، انحراف منابع به سمت اقدامات پاسخ به اپیدمی، یا فشار از جانب مقامات سلامت عمومی كه استقلال داوران را تضعیف می كند، محدود شود. سازمان های بین المللی و غیردولتی باید به كمیته محلی اخلاق در پژوهش برای غلبه بر این چالش ها با كارهایی مانند پشتیبانی از داوری مشاركتی با نمایندگانی از چندین كشور شامل متخصصان خارجی كمك كنند.

فراهم كردن بررسی های اخلاقی در شرایط حساس به زمان
احتیاج به اقدام فوری برای مهار اپیدمی بیماری عفونی امكان دارد پایبندی به بازه های زمانی معمول جهت بررسی اخلاقی پژوهش ها را غیر ممكن كند. سیستم های حاكمیت ملی تحقیقات و جامعه بین المللی باید این مشكل را با ایجاد مكانیسم هایی جهت بررسی های اخلاقی تسریع شده در شرایط اضطراری، بدون دست كم گرفتن هیچ كدام از موارد محافظتی اساسی كه بررسی های اخلاقی برای رعایت آنها به وجود آمده، رفع كنند.

ادغام تحقیقات با اقدامات گسترده تر پاسخ به اپیدمی
مقامات ملی و سازمان های بین المللی باید به دنبال هماهنگ كردن پروژه های تحقیقاتی به منظور تعیین اولویت های پژوهشی باشند كه با اقدامات گسترده تر پاسخ اپیدمی سازگاری داشته باشد و از تكرار غیرضروری پژوهش یا رقابت در بین مراكز مختلف اجتناب شود. چنانچه اطلاعات گردآوری شده در پژوهش مانند موارد پنهان بیماری، زنجیره انتقال و یا مقاومت به اقدامات پاسخ برای اقدامات آتی پاسخ به اپیدمی ضروری باشد، محققان متعهد به اشتراك گذاری اطلاعات مطالعه هایشان بعنوان بخشی از یك مطالعه هستند. كسانی كه این اطلاعات را به اشتراك می گذارند و كسانی كه آنها را دریافت می كنند باید تا حداكثر میزان ممكن برای حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی تلاش كنند. بعنوان بخشی از فرایند كسب رضایت آگاهانه محققان باید به شركت كنندگان بالقوه اطلاع دهند كه تحت چه شرایطی اطلاعات شخصی آنها امكان دارد با مقامات سلامت عمومی به اشتراك گذاشته شود.

حصول اطمینان از این كه پژوهش ها منابع حیاتی مربوط به سلامت را هدر نمی دهد
در صورتیكه تحقیقات، بیش از حد منابعی مانند پرسنل، تجهیزات و امكانات سلامت عمومی را از سایر اقدامات حیاتی بالینی و سلامت عمومی می گیرد، نباید انجام شوند. تا حد امكان، پروتكل های تحقیقاتی باید پیشبینی هایی برای ظرفیت سازی محلی مانند مشاركت و آموزش مشاركت كنندگان محلی یا در صورت امكان بعد از اتمام پژوهش، باقی گذاشتن هر ابزار یا منابع بالقوه مفید مطالعه را در محل پیشبینی كنند.

مواجهه با ترس و ناامیدی
جو ترس و ناامیدی ناشی از اپیدمی بیماری های عفونی می تواند ارزیابی عینی خطرات و مزایای مشاركت در تحقیق را برای كمیته های اخلاق یا شركت كنندگان بالقوه مشكل كند. در محیطی كه تعداد زیادی از افراد بیمار می شوند و می میرند، امكان دارد هر گونه مداخله احتمالی بدون توجه به ریسك ها و مزایای بالقوه در واقع بهتر از هیچ باشد.

پرداخت به موانع دیگر رضایت آگاهانه
علاوه بر تأثیر ترس و افسردگی، عوامل دیگری می توانند توانایی پژوهشگران را در دریافت رضایت آگاهانه به چالش بكشانند؛ این طیفی است از تفاوت های فرهنگی و زبانی بین محققان خارجی و شركت كنندگان محلی تا این واقعیت كه شركت كنندگان بالقوه در قرنطنینه یا جداسازی امكان دارد از خانواده های خود و دیگر سیستم های حمایت، جدا شوند و احساس ناتوانی در امتناع از شركت در پژوهش داشته باشند.

جلب و حفظ اعتماد
شكست در ایجاد و حفظ اعتماد جامعه در خلال فرایند طراحی و اجرای تحقیق، یا زمانی كه نتایج اولیه را اعلام می كنند، نه تنها مانع از نمونه گیری و تكمیل تحقیقات خواهند شد، بلكه امكان دارد پذیرش هر گونه مداخلات اثبات شده را تضعیف كند. تعامل با جوامع صدمه دیده قبل و پس از پژوهش برای ایجاد و حفظ اعتماد ضروریست.
در محیط هایی كه در آن اعتماد عمومی به دولت ضعیف است، محققان باید تا حد امكان مستقل از فعالیتهای رسمی سلامت عمومی باقی بمانند.

انتخاب یك متدولوژی مناسب برای تحقیق
اگر مطالعه ای به روشی طراحی نشده كه قادر به فراهم كردن نتایج معتبر باشد، در معرض خطر قرار دادن شركت كنندگان در تحقیق از نظر اخلاقی پذیرفته نیست. ازاین رو ضروریست كه همه پژوهش ها با متدولوژی سخت گیرانه ای طراحی و اجرا شوند.

به اشتراك گذاری سریع داده ها
همانطور كه سازمان جهانی بهداشت (WHO) قبلا اعلام نموده است، هر محققی كه در تولید اطلاعات در رابطه با اورژانس سلامت عمومی یا وقایع حاد سلامت عمومی با پتانسیل پیشرفت به سمت اورژانسی شدن مشاركت دارد، این وظیفه اساسی اخلاقی را بر عهده دارد كه نتایج ابتدایی را هر زمان كه به اندازه كافی از نظر كیفیت كنترل شدند، به اشتراك بگذارد.

اطمینان از دسترسی عادلانه به مزایای تحقیقات
همانطور كه در راهنماهای بین المللی اخلاق موجود ذكر شده است، افراد و جوامعی كه در مطالعه شركت می كنند باید به هر گونه منافعی كه در نتیجه مشاركت آنها به دست آمده دسترسی داشته باشند. حامیان مالی پژوهش و كشورهای میزبان باید پیشاپیش بر سر مكانیسم هایی توافق كنند كه این اطمینان را می دهند كه هر مداخله ای كه بی خطری و موثر بودنش در پژوهش دیده شد، بدون تاخیر غیرضروری در اختیار جامعه محلی قرار داده شود.
نسخه كامل تر این كتابچه در وبسایت موسسه ملی تحقیقات سلامت انتشار یافته است.1399/02/04
13:35:42
5.0 / 5
3137
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
NeoPedia