NeoPedia
محققان كشور توصیه كردند

ضرورت توجه بیشتر به رفتار محترمانه با مادران هنگام زایمان

ضرورت توجه بیشتر به رفتار محترمانه با مادران هنگام زایمان

به گزارش نئوپدیا قرار گرفتن در یک محیط بهداشتی، امن و برخوردار از کارکنان مجرب و رعایت کننده اصول اخلاقی، از مهم ترین مسائلی است که مادران آبستن را برای یک زایمان مطمئن و بدون دغدغه های اضافی آماده می کند. محققان کشور این مورد را در بیمارستان های کشور ارزیابی کرده اند.


به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، در سالهای اخیر، توجه و تاکید زیادی بر ارتقای کیفیت مراقبت های بـارداری و زایمـان و مخصوصـاً ایجـاد یـک تجربـه مثبـت از رفتـار مناسب و محترمانه با مادران صورت گرفتـه و رفتار نامناسب در طول زایمـان بعنوان یـک مشکل قابل توجه گزارش شده اسـت. زنـان در طـول زایمـان انتظـار همـدلی، حمایـت، رعایـت محرمـانگی و احتــرام دارنــد. بااین حال بســیاری از زنــان بــه دنبــال خدمات ت زایمــان مخصوصـاً در کشـورهای کم درآمد، اشـکال مختلف آشکار و پنهان بی احترامی و سوء رفتار را از ماماهای خود دریافت می کنند که می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بـر کیفیـت عرضه خدمات و سلامت مادر و نوزاد تاثیر بگذارد.
بنا بر گفته های پژوهشگران، سوء رفتار با مـادران آبستن نه تنها بر کیفیت خدمات عرضه شده تـأثیر می گذارد، بلکه به صورت غیرمسـتقیم در مرگ ومیر مادران هم مؤثر است. بیشتر تلاشهای بین المللی بـرای مراقبـت سلامت مادران تابحال تا حد زیادی بر پیشگیری از بیماری و مرگ ومیر تمرکز داشته اسـت، امـا در سالهای اخیر تاکید بر کیفیت مراقبت سلامت مادران و احتیاج به بررسی روابط میان فردی بـین بیماران و عرضه دهندگان خدمت و به صورت خـاص اطمینان زنان از شـرایط برخـورد محترمانـه در طول زایمان به صورت روزافزونـی افـزایش یافتـه است.
یک تیم پژوهشی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در همین زمینه، تحقیقی انجام داده اند که در آن رفتارهای نامحترمانه با مادران در بخش زایمان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و عوامل در رابطه با آن مورد بررسی قرار گرفته اند.
این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۸ و با مشارکت ۳۵۷ نفر از مادرانی که در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران زایمان طبیعی داشتند، انجام گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات از این افراد پرسشنامه ای حاوی خصوصیت های فردی مادران و همینطور پرسشنامه اندازه گیری شیوع حیطه های مختلف سوء رفتار بوده که به روش مصاحبه با مادران تکمیل شده اند.
نتایج این مطالعه مؤید شیوع نسبتاً بالای رفتارهای نامحترمانه با مادران در بیمارستان ها، برپایه استانداردهای جهانی است که توجه جدی و سریع مسؤلان را می طلبد تا با انجام مداخلاتی در جهت رفع یا کاهش این نوع رفتارها اقدام نمایند.
بنا بر گفته مریم تاجور، محقق گروه آموزشی علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و چهار همکار دیگرش در این تحقیق، «همه مادران شرکت کننده در این مطالعه حداقل یک نوع سوء رفتار را تجربه کرده بودند که بیشترین آن در حیطه عدم اجازه برای تحرک، مایعات و داشتن همراه بوده و کمترین آن هم در حیطه انگ زدن و تبعیض جای داشته اند».
آنها می افزایند: «طبق تحلیل های آماری انجام شده روی داده ها، بین افزایش سن، اقلیت قومیتی، زایمان بار اول، وضعیت اقتصادی بالاتر، زمان زایمان (شب، روز) و داشتن سابقه بیماری با تجربه بیشتری از انواع سوء رفتار بیمارستانی، رابطه مفهوم داری و قابل توجهی مشاهده شد».
در این تحقیق اشاره شده است «بااینکه بدرفتاری، تعریف و اندازه گیری ویژه خـود را دارد، مفهـوم قصـد عمد، تلاشهای انجام گرفته بـرای اندازه گیری دقیق آنرا پیچیده می کند. بعنوان مثـال انجام عمل معروف به اپیزوتـومی معمـول یـا فشـار رحـم، مبتنـی بـر شواهد نبوده و ممکـن اسـت بـرای فـرد مضـر باشــند. امــا غالــب کارمنــدان بهداشــتی آموزش دیده، آنها را انجام می دهند و تصـور می کنند به نفع زن اسـت کـه می تواند مصـداق بدرفتاری باشد».
تاجور و همکارانش می گویند: «البته بســیاری از کارمنــدان بهداشــتی بــا محدودیت هایی مانند فشار کاری، درآمـد پـایین و محدودیت امکانات بیمارستانی و مهارت های ارتباطی ضعیف روبه رو هستند که می تواند بـر روابط آنها با مراجعان نیازمنـد مراقبـت ویـژه تاثیر بگذارد».
پیشنهاد اصلی مجریان این پژوهش بـه مـدیران و مسؤلان و سیاست گذاران، برگـــزاری دوره های آموزشــی در بیمارستان ها بــرای ماماها و کادر درمان، به منظور آشنایی با مصادیق بدرفتاری یا بی احترامی است، چونکه امکان دارد خیلی از کارکنان به علت ناآگاهی یـا از روی عـادت، بسـیاری از ایـن رفتارهـا را بـروز دهند.
با عنایت به تأکیدات ویژه ای که در زمان های اخیر در مورد ضرورت بالارفتن میزان باروری در جامعه مطرح شده اند، به نظر می آید توجه به این یافته های علمی پژوهشی که در فصلنامه «حیات» وابسته به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران انتشار یافته اند، اهمیت بسیار بالایی داشته باشد.
منبع:

1400/11/10
22:07:06
5.0 / 5
274
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۲
NeoPedia