NeoPedia
توسط محققان داخلی انجام شد

استخراج آنتی بیوتیك از دل دریاچه های شور كشور

استخراج آنتی بیوتیك از دل دریاچه های شور كشور

نئوپدیا: امروزه، با عنایت به معضل بیش از پیش مقاومت میكروب های بیماری زا نسبت به آنتی بیوتیك ها، شناسایی منابع جدیدی كه بتوان به كمك آنها مواد ضدمیكروبی جدیدی تولید كرد از اهمیت بالایی برخوردارست. محققان ایرانی بدین منظور، رسوبات نمكی دریاچه های داخلی را مورد بررسی قرار داده اند.


به گزارش نئوپدیا به نقل از ایسنا، امروزه یكی از اشكالات ایجادشده در درمان بیماری های عفونی، وجود میكروارگانیسم های مقاوم به آنتی بیوتیك ها است. بدین سبب كشف منابع جدید جهت تولید تركیبات فعال زیستی با خاصیت ضدمیكروب می تواند خدمت بسیار عظیمی بـه درمـان بیماری های عفونی و كاهش معضل میكروارگانیسم های مقاوم چند دارویـی باشد. در این راستا بنظر می رسد گروهی از موجودات میكروسكوپی كه اكتینومیست خوانده می شوند، بتوانند بعنوان منابعی باارزش و قابل اتكا عمل كنند.
اكتینومیســت هــا، گــروه بــزرگ و متنــوعی از باسیل های گـــرم مثبـــت هستند كه محیط زنـدگی آنها، خـاك بـوده و خیلی از آنها، علاوه بر ویژگـی ســاپروفیتی یا گندخواری، قابلیــت بیماری زایی نیز دارند. این میكروارگانیسم ها عموماً بـه علـت متابولیسـم فعـال می توانند متابولیـت هـای مختلفی ازجمله آنتی بیوتیك ها، آنزیم ها، ویتامین ها، هورمون های رشـد، عوامـل ضـد سـرطانی و دیگـر تركیبات فعال زیستی را تولید كنند. از میان این باكتری ها، جنس استرپتومایسس در مقایسه بـا دیگـر جنس ها توانایی بیشتری در تولید متابولیـت هـای گونـاگون بـا خــواص ضــد باكتریــایی و ضــد قــارچی نشــان داده اســت.
تعدادی از محققان دانشگاه آزاد اسلامی كرج و دانشگاه آزاد اسلامی كازرون در ارتباط با این موجودات میكروبی، تحقیقی را انجام داده اند كه هدف از آن بررسی خاصیت متابولیت های ضدمیكروبی تولیدشده توسط انواع نمك دوست این میكروب ها بوده است.
در این مطالعه توصیفی، ۵۱ اكتینومیست نمك دوست از ۱۱۵ نمونه آب و رسوبات نمكی دریاچه های آران بیدگل و مهارلو جدا شده و جهت تولید متابولیت های ضدمیكروبی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
پژوهشگران فوق در بررسی های انجام شده مشاهده نمودند كه متابولیت های ضدمیكروبی جدیدی به وسیله اكتینومیست های نمك دوست تولید می شوند كه جهت استفاده آنها در درمان عفونت ها، نیاز به آزمون های درون تنی وجود دارد و این آزمون ها، بایستی در دیگر تحقیقات گنجانده شوند.
در این رابطه، مجید باصری صالحی، محقق گروه میكروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرج و همكارانش می گویند: «نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد كه از ۵۱ اكتینومیست نمك دوست جداشده، ۳ جدایه به خوبی قادر به تولید متابولیت های ضد میكروبی بودند. این متابولیت ها توانستند باكتری های باسیلوس سرئوس، استافیلوكوكوس اورئوس و كاندیدا آلبیكنز را كنترل كنند. هرچند روی باكتری های سودوموناس ایروجینوزا و ای كلای تأثیری نداشتند».
بااین حال، پژوهشگران فوق اظهار كردند: «یافته های تحقیـق ما نشـان داد كه اكتینومیست های گوناگونی در مناطق مختلـف نمكـی ایـران وجـود دارد كـه قـادر بـه تولیـد متابولیـت هـای ضدمیكروبی گوناگونی هستند. ساختارهای گوناگون چنین مواد ضدمیكروبی می توانند برمبنای اقلیم های مختلـف متفــاوت باشنــد».
باصری صالحی و همكاران محققش معتقدند: «متابولیــت هــای ضــدمیكروبی جداشــده در تحقیــق فوق، طیــف اثــر ضــدمیكروبی متفاوتی داشتند كـه به احتمال زیاد بـه سـاختارهای متفاوت آنها بـا تركیبـاتی شبیه بـه آنتی بیوتیك های پپتیدی، وابسته است».
این پژوهش در چارچوب یك مقاله علمی پژوهش در نشریه «ارمغان دانش» به چاپ رسیده است. این نشریه به صورت دوماهنامه توسط دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج منتشر می شود.
منبع:

1398/08/16
20:34:53
5.0 / 5
4746
این مطلب نئوپدیا را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۵
NeoPedia